Universe is the limit.
Shoti | Male | Nineteen | PH
Home Theme
Best Answer Kapag Mag-aabot ng Pamasahe sa JEEP →

israelmekaniko:

"MANOOOONG. BAYAD PO!"

——

#MedyoJinggoy

Manong: San galing ang 20?

Pasahero: Manong, wag niyo kong husgahan please. Ang perang yan ay hindi galing sa gobyerno.

—-

#MedyoParanoid

Manong: San yung bente?

Pasahero: Ano? Kaaabot ko lang nawala agad yung bente ko?!

—-

#MedyoMayabang

captainprotagonist:

Here’s some reaction edits I did this week for /vg/ while crying over how bad EternalEnvy is.

scodo:

Some TI4 Dota Alchemy. These and others available as t-shirts

skulspliter:

BLACK LIKE MY SOUL

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter